Dumped using my own written tool: https://github.com/soarqin/iQ2